Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru … PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTA w Dziale Kadr i Administracji (nazwa stanowiska pracy) Komisja Rekrutacyjna w składzie: 1) Przewodniczący - Dyrektor Filharmonii - Marta Wierzbieniec, 2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Filharmonii – Marta Gregorowicz, 3) Członek komisji - Kierownik działu kadr i administracji – Beata Świerk, stwierdza, co następuje: 1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy zostało złożonych 199 ofert, w tym nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu – 6 ofert. 2. Po przeprowadzeniu selekcji wstępnej na podstawie analizy przesłanych dokumentów aplikacyjnych, do następnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, zostało zakwalifikowanych 11 kandydatów. 3. Rozmowy kwalifikacyjny zostały przeprowadzone w dniu 11 marca 2024 r. Zgłosiło się 8 kandydatów. Na rozmowę nie stawiło się 3 kandydatów. 4. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna wskazała 3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Lp. Nazwisko i imię Suma punktów Zestawienie ocen kandydatów 1. Piękoś Bogdan 15 5 2. Fąfara Agnieszka 14 4,67 3. Biskup Krzysztof 14 4,67 5. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że największą liczbę punktów uzyskał kandydat pan Bogdan Piękoś. Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej: 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________